Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, websites en bestellingen zowel als op rechtsverhoudingen en alle overeenkomsten met Schoeller Allibert Webstore bvba, a division of Schoeller Allibert ("SA") (de "Overeenkomsten") welke direct of indirect verband houden met informatie over verkopen, leveringen en/of toelevering van goederen, diensten en/of adviezen van SA aan u (de "Klant"). Tenzij anderen hiermee instemmen, is ons webshop-aanbod exclusief voorbehouden voor zakelijk en industrieel gebruik. Door kennisname van een dergelijk aanbod, offerte of website of door plaatsing van een bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden (met uitsluiting van andere voorwaarden) en deze algemene voorwaarden vormen een integraal deel van de rechtsverhouding die hierbij ontstaat of enige overeenkomst die wordt afgesloten. SA alsook haar vroegere, huidige en toekomstige groep vennootschappen, aandeelhouders, management en werknemers kunnen direct of indirect juridische of contractuele verweermiddelen inroepen die verband houden met deze algemene voorwaarden en/of een Overeenkomst. SA kan deze voorwaarden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor het doel van deze algemene voorwaarden zal ‘schriftelijk’ ook betekenen per email (of andere elektronische communicatiemiddelen) en fax.

2. Aanbiedingen, Prijsopgaven, Orders en Elektronische Contracten

Iedere schatting, tekening, diagram, brochure, staal, model, gewicht, afmetingen, websites en/of vergelijkbare informatie of materialen (de "Informatie") die ter beschikking wordt gesteld is louter voor indicatieve doeleinden, zonder dat de goederen, diensten en/of het advies geleverd door SA daarmee in overeenstemming behoeft te zijn. Deze zijn enkel geldig gedurende 30 dagen. Technische beschrijvingen en gegevens zijn onderworpen aan wijzigingen door de verkoper zonder kennisgeving.

SA is niet verplicht te beoordelen of de bestelde goederen, diensten en/of advies geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan zonder verplichting tenzij anders expliciet en schriftelijk is aangegeven. SA zal slechts gehouden zijn aan een bestelling nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd of begint aan de uitvoering van een dergelijke bestelling. Online bestellingen kunnen beperkt worden tot een bedrag van [€ 20.000]. SA kan toegang tot een website of informatie weigeren of beperken, een bestelling weigeren en/of onderhandelingen beëindigen zonder opgaaf van redenen hiervoor en zonder de verplichting te onderhandelen of onderhandeling voort te zetten. SA behoudt het recht op de gebruikelijke variatiemarge met betrekking tot hoeveelheden en technische details, zoals metingen, gewichten en kleuren (vastheid).

De toepasselijkheid van artikelen 7 §1. 8° en artikel 8 §1 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (welke onder andere betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van informatie bij elektronische transacties) en artikelen 9 en 10 van de Wet van 11 maart 2003 omtrent juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij (welke onder andere betrekking hebben op de wijze waarop elektronische transacties worden gesloten) worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Prijzen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen ex works, exclusief Belasting Toegevoegde Waarde en verpakking. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, belastingen, invoerrechten, wisselkoersen etc. zoals deze gelden op het tijdstip van de aanbieding of offerte of op het tijdstip van de bevestiging. Tot het moment waarop de levering is afgerond, behoudt SA zich het recht voor deze kostenfactoren te wijzigen of haar aanbieding of offerte in te trekken, of de afgesloten Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. In geval van levering of andere diensten verstrekt door SA, zal de Klant aan SA een meerprijs betalen voor deze diensten. De prijzen vermeld op de website zijn onderhevig aan regelmatige veranderingen.

4. Levering

De levering zal plaatsvinden op de datum en het tijdstip of binnen de periode genoemd in de bevestiging en alleen naar België. In overeenstemming met normale gebruiken bij transport zullen alle goederen binnen worden afgeleverd binnen de afdeling of bij de receptie op de begane grond waarbij de Klant zorg dient te dragen voor faciliteiten voor het lossen van de goederen. Indien op de bevestiging levering op afroep staat vermeld, dan zal de Klant de volledige levering aannemen binnen twaalf maanden na de bevestigingsdatum, en de opslagkosten betalen voor de periode tussen het moment waarop de goederen beschikbaar werden gesteld en het moment waarop de levering volledig werd aangenomen. De Klant is niet gerechtigd goederen te retourneren welke conform deze overeenkomst zijn geleverd. SA is gerechtigd in delen te leveren en te factureren. SA is gerechtigd, telkens wanneer nodig, 10% meer of minder te leveren dan de hoeveelheid aangegeven in de orderbevestiging en dienovereenkomstig te factureren.

Als de Klant de geleverde goederen niet op de overeengekomen datum heeft aangenomen, dan zullen deze goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. Als de informatie benodigd voor uitvoering van de Overeenkomst naar de mening van SA niet tijdig aan haar beschikbaar is gesteld voor tijdige nakoming op de overeengekomen datum, dan heeft SA het recht om, na overleg met de Klant, een nieuwe leveringsdatum vast te leggen en de prijs te herzien of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

Data en/of tijden van levering verstrekt door of overeengekomen met SA zijn slechts schattingen. Overschrijding van data en/of tijden geven de Klant alleen het recht om de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen indien deze data en/of tijden met meer dan 60 dagen zijn overschreden.

Kosten en aansprakelijkheid voor levering zijn ex works naar keuze van SA op het fabricatie- of distributiepunt, tenzij anders vermeld in de bevestiging. Handelstermen dienen te worden geïnterpreteerd volgens de laatste versie van Incoterms. Indien en voor zover de Incoterms afwijken van de bevestiging zal deze laatste van toepassing zijn.

5. Voorbehoud van Eigendomsrecht en Zekerheidsrechten

De eigendom van alle geleverde en te leveren goederen zal bij SA blijven en SA behoudt zich het recht voor hierover te beschikken totdat volledige betaling ontvangen is van alle vervallen of te vervallen schulden die Klant aan SA verschuldigd is in verband met goederen of gerelateerde diensten die werden geleverd of nog geleverd dienen te worden, evenals de niet-nakoming van de verplichtingen van de Klant in verband met dergelijke overeenkomsten.

Totdat het eigendomsrecht is overgegaan op de Klant, is het de Klant niet toegestaan om een last of zekerheidsrecht te vestigen op de goederen of enig ander recht in verband daarmee toe te staan aan een derde, behalve binnen het kader van de normale gang van zaken van de Klant. Klanten dienen de goederen waarvan de eigendomtitel aan SA toebehoort met passende zorg op te slaan en te verzekeren en herkenbaar te markeren als zijnde eigendom van SA. Indien betaling door de Klant gedeeltelijk of geheel achterstallig is, of bij het begin van een handeling of procedure die betrekking heeft op de solvabiliteit van de Klant, kan SA (onder voorbehoud van haar andere rechten) op risico en voor rekening van de Klant de door SA geleverde goederen, waarvan de eigendomstitel bij SA bleef en welke zich nog in het pand van de klant bevinden, terugvorderen.

6. Claims, Klachten en Gebreken

Klachten over hoeveelheden en gebreken welke werden ontdekt bij normale en zorgvuldige inspectie zullen binnen 8 dagen na levering schriftelijk worden gerapporteerd aan SA.

Klachten over gebreken die niet konden worden ontdekt tijdens normale en zorgvuldige inspectie zullen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk worden gerapporteerd aan SA.

Enig vorderingsrecht zal echter vervallen indien:

  • claims niet schriftelijk werden ingediend binnen de vereiste termijnen;
  • SA niet de mogelijkheid werd gegeven de klacht te onderzoeken op de locatie waar het gebrek werd ontdekt;
  • de goederen verder worden gebuikt;
  • levering meer dan een jaar voorafgaand heeft plaatsgevonden.
  • Retourzendingen worden alleen door SA geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming. Klachten zullen de Klant nimmer het recht geven tot uitstel van betaling of verrekening met onbetwiste bedragen.

Indien SA oordeelt dat klachten gerechtvaardigd zijn, zal zij, naar eigen goeddunken:

  • de gebreken herstellen;
  • vervangende goederen leveren in ruil voor retournering van de defecte goederen; of
  • de Overeenkomst beëindigen en het aankoopbedrag van de defecte goederen terugbetalen in ruil voor de defecte goederen.
  • Goederen welke zijn blootgesteld aan slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, wijzigingen of modificaties, zijn uitgesloten van deze aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de verkoper is afhankelijk van nakoming van de betalingsvoorwaarden.

7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

SA zal niet, ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd zelfs in geval van grove nalatigheid maar behoudens gevallen van fraude, aansprakelijk zijn voor de kosten, schade (waaronder indirecte schade en gevolgschade) of belangen welke direct of indirect zijn ontstaan bij de Klant of een derde in verband met een Overeenkomst, enige andere rechtsverhouding met de Klant, een website, de goederen, diensten en/of advies verstrekt of nog te verstrekken (waaronder overschrijding van de data en/of tijden welke zijn overschreden met betrekking tot herstel, verwijdering of vervanging van goederen als direct of indirect gevolg van deze gebreken). De Klant zal SA schadeloos stellen en vrijwaren tegen vorderingen (waaronder vorderingen inzake productaansprakelijkheid) van derden voortvloeiend uit een website, goederen, diensten en/of advies verstrekt en/of een situatie van Force Majeur (zoals onder gedefinieerd).

8. Rechten en Intellectuele Eigendomsrechten, Vertrouwelijkheid en Schadevergoeding

De titel van, het eigendomsrecht van en intellectuele eigendomsrechten welke verband houden met informatie, specificaties, stereotypes, mallen en gereedschap verstrekt door of gemaakt in samenwerking met SA (samen het "Materiaal") zullen blijven bij of verworven worden door SA of haar licentienemers, zelfs wanneer de Klant gevraagd heeft om hun vervaardiging of ontwikkeling, of de kosten daarvan bij de Klant in rekening werden gebracht.

De Klant verkoopt hierbij en staat af aan SA, tegen een aankoopprijs die wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen die de klant betaalt aan SA, voor zover nodig, aan SA de titel, het eigendomsrecht van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Materiaal. Hierbij wordt aan SA een onherroepelijke volmacht gegeven om alle benodigde acties te ondernemen die nodig zijn om een dergelijke verkoop en toewijzing te bewerkstelligen. De Klant zal medewerking verlenen aan dergelijke verkoop en overdracht.

Klant zal het Materiaal als strikt vertrouwelijk behandelen. SA geeft hierbij een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie aan de Klant om het Materiaal alleen te gebruiken gedurende de Overeenkomst in verband met het normale gebruik van goederen, diensten en adviezen geleverd door SA. Klanten zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SA het Materiaal, de producten of de diensten daarmee werden verschaft niet kopiëren of verschaffen aan derden. Klanten zullen SA schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle claims van derden welke het gevolg zijn van een inbreuk op rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) die verband houden met de fabricering, de levering, de terbeschikkingstelling of gebruik van een goed, dienst of advies op basis van de specificaties van Klant.

9. Betaling en Zekerheden

Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de bevestiging. Alle betalingen geschieden zonder korting of verrekening. De betaling wordt geacht te zijn voldaan nadat SA bericht heeft ontvangen dat het bedrag op haar rekening is bijgeschreven. De klant is verplicht afdoende zekerheid verstrekken, ook nadat de Overeenkomst is aangegaan, ten aanzien van naleving van haar verplichtingen (met inbegrip van de betaling van de aankoopprijs, vrachtprijs en andere kosten), op eerste verzoek van SA, in de vorm zoals verlangd door SA en op kosten van de klant. SA zal het recht hebben om een rente van 1,5% per maand of deel van een maand in rekening te brengen over bedragen welke op de vereiste datum niet ontvangen zijn. Alle kosten, zowel binnen als buiten rechte, waarvan de laatste geschat is op 10% van het factuurbedrag, gemaakt voor verkrijging en vordering van achterstallige betalingen, komen voor rekening van de Klant.

10. Schorsing, Intrekking, Ontbinding, Beëindiging en de Gevolgen daarvan

SA heeft in ieder geval recht om de prestaties te schorsen, en om een aanbieding, offerte of Overeenkomst in te trekken, te beëindigen of op te zeggen, indien SA zich in een overmachtsituatie bevindt, indien de Klant in gebreke blijft een volledige betaling te voldoen binnen de vereiste termijn, nalaat om zekerheid aan te bieden in overeenstemming de Overeenkomst, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling aanvraagt.

Een schorsing, intrekking, ontbinding of beëindiging door SA zal per direct plaatsvinden, zonder ingebrekestelling, rectificatieperiode of juridische interventie, zonder dat SA gehouden is tot kosten of schade aan de Klant of een derde partij, onder voorbehoud van de andere rechten van SA en de verplichtingen van de Klant om SA te compenseren voor opgelopen kosten en schade. Een schorsing, ontbinding, intrekking of beëindiging zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet resulteren in de verplichting van SA om ontvangen bedragen terug te betalen en zal tot gevolg hebben dat bedragen die betaald moeten worden door de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden.

11. Overmacht

Van een Overmachtsituatie bij SA zal bij SA in ieder geval bestaan in geval van oorlog, burgerlijke onlusten, oproer, brand of andere rampen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, additieven of brandstof, bedrijfsstoringen, stakingen, lock-outs, overheidsingrijpen, transportstoringen ook te wijten aan slechte weersomstandigheden of andere voorwaarden, ongeacht of deze zich voordoen in de fabrieken van SA of bij haar leveranciers of transportbedrijven van SA, en bij alle andere gevallen buiten de macht van SA, alsook in geval van een verandering in omstandigheden van een dusdanige omvang dat juiste of verdere uitvoering redelijkerwijs niet verwacht kan worden SA (een "Overmachtsituatie").

12. Toepasselijk recht en Geschillen

Alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, rechtsverhoudingen en Overeenkomsten zoals onder artikel 1 worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht met uitsluiting van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Alle geschillen die hiermee direct of indirect verband houden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel (België), met dien verstande dat indien SA een vordering instelt zij de optie heeft deze in te stellen bij een rechtbank van een andere jurisdictie.

13. Diversen

Voorwaarden of bepalingen welke ten doel hebben deze Voorwaarden te wijzigen zullen alleen bindend zijn voor zover deze wijzigingen schriftelijk zijn bevestigd door SA. De algemene voorwaarden die niet gewijzigd werden zullen onverminderd van kracht blijven. Overdracht van rechten, verplichtingen en/of Overeenkomst door de Klant is uitgesloten. De Nederlandse tekst is de originele tekst in prevaleert op de Engelse vertaling.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met:

Schoeller Allibert Webstore bvba
Industrieweg 143,
3583 Beringen
Belgium

Email: webstore.benelux@schoellerallibert.com
Tel: +32 11 66 06 06

Bank: KBC Bank
Bank rek.nr.: 731-0290377-31
IBAN: BE04731029037731
BIC: KREDBEBB
VAT: BE0459506024